image

Calendar

Round 1 - Avdarma (Moldova) - 07 - 09.06.2019

Round 2 - Brasov (Romania) - 26 -28.07.2019

Round 3 - Krakow (Poland) - 16 - 18.08.2019

Round 4 - Szeged (Hungary) - 30.08 - 01.09.2019

Round 5 - Erden (Bulgaria) - 13 - 15.09.2019